Donate / Skenk

To support the work of the Stellenbosch Ratepayers Association:
Om die Stellenbosse Belastingbetalers Vereniging te steun:

Bank: FNB
Account (current) / Rekening (lopende): 626 575 96460
Branch/Tak: 200610
Referece/Verwysing:  donation <name> / donasie <naam>

Kindly send us proof of your deposit to secretary@stellenboschrateppayers.org to allow us to say thank you.
Stuur asseblief u bewys van betaling aan secretary@stellenboschratepayers.org om ons toe te laat om dankie te sê.